Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN LAPIUMA VINI

Gevestigd aan de Daalhemerweg 100 te Valkenburg aan de Geul, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65516354

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.    Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met LaPiuma Vini niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2.    Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van LaPiuma Vini afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met LaPiuma Vini in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3.    LaPiuma Vini: wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. Onder LaPiuma Vini dienen nadrukkelijk ook te worden verstaan GustoPiuma en WineJewels, welke handelsnamen zijn die onder LaPiuma Vini resorteren.
4.    Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij LaPiuma Vini.
5.    Overeenkomst: de afspraak tussen LaPiuma Vini en Koper op basis waarvan LaPiuma Vini Producten aan Koper levert tegen betaling.
6.    Partijen: LaPiuma Vini en Koper gezamenlijk.
7.    Producten: alle zaken, waaronder begrepen wijnen, whisky, rum en andere alcoholhoudende dranken, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
8.    Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
9.    Website: de betreffende website van LaPiuma Vini waarop de koop of afspraken tot stand komen. Dit kunnen zijn: 
www.lapiumavini.nl
www.gustopiuma.nl
www.winejewels.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1.    Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van LaPiuma Vini, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2.    Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door LaPiuma Vini uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3.    Wanneer door LaPiuma Vini gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop LaPiuma Vini de onderhavige voorwaarden toepast.
4.    Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LaPiuma Vini, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
5.    Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met LaPiuma Vini in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LaPiuma Vini vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.


ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN
1.    Alle aanbiedingen van LaPiuma Vini zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2.    De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de aanbieding, is LaPiuma Vini daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LaPiuma Vini anders aangeeft.
3.    Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbieding van LaPiuma Vini, bijvoorbeeld op haar Website(s) of in prijslijsten, binden LaPiuma Vini niet.


ARTIKEL 4. PRIJZEN
1.    Voor Orders binnen Nederland geldt dat de opgegeven prijzen inclusief BTW en overige van overheidswege verschuldigde heffingen zijn. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper, tenzij de Koper aangeeft de Producten af bedrijf te willen afhalen.
2.    Voor Orders die bestemd zijn voor het buitenland, gelden de door LaPiuma Vini opgegeven prijzen vracht betaald tot de overeengekomen eindbestemming “CPT – Carriage Paid To” (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). De prijzen zijn derhalve onder meer exclusief BTW, verzekering, invoerrechten, in het land van invoer verschuldigde accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken, doch inclusief transport- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.
3.    Het staat LaPiuma Vini vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.    Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met LaPiuma Vini eerst dan tot stand nadat LaPiuma Vini een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2.    Voor Orders die via de websites van LaPiuma Vini worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. LaPiuma Vini zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
3.    Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden LaPiuma Vini slechts, indien deze door LaPiuma Vini schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

ARTIKEL 6. LEVERING EN RISICO-OVERGANG
1.    Levering geschiedt te alleen tijde uitsluitend aan meerderjarige personen. LaPiuma Vini vraagt van haar transportpartners om de leeftijd bij aflevering te checken. Indien het pakket niet kan worden afgeleverd aan een meerderjarig persoon, zal het pakket worden teruggenomen. De transportkosten komen in dat geval voor rekening van Koper. 
2.    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het buitenland vracht en verzekering betaald tot de overeengekomen plaats van bestemming “CPT – Carriage Paid To” (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). LaPiuma Vini draagt de kosten voor het transport, maar het risico verbonden aan het vervoer van de zaken gaat op de Koper over op het moment dat LaPiuma Vini de zaken aan de eerste vervoerder heeft overhandigd.
3.    Voor zendingen binnen Nederland geldt dat de zaken voor risico van LaPiuma Vini worden vervoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De kosten voor transport worden bij het afrekenen getoond. Het risico met betrekking tot de Producten gaat op de Koper over op het moment dat deze aan het afleveradres worden aangeboden voor ontvangst.
4.    De keuze van het transportmiddel is aan LaPiuma Vini, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
5.    Indien de Koper in afwijking van lid 2 en 3 een bepaalde verzend- of transportwijze van LaPiuma Vini verlangt die door LaPiuma Vini niet standaard wordt aangeboden, dan ligt het risico van verzending bij de Koper. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dat geval op de Koper over op het moment dat LaPiuma Vini de Producten heeft afgegeven aan de eerste vervoerder.
6.    Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door LaPiuma Vini te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door LaPiuma Vini niet teruggenomen.
7.    Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten zal af (doen) halen of zelf voor het transport zorg zal dragen, moeten de Producten die gereed zijn voor afhaal of verzending zijn, onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dit geval op de Koper over op het moment dat door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde de Producten in ontvangst heeft genomen.
8.    Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt LaPiuma Vini zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, eventueel in de open lucht, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van LaPiuma Vini ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen LaPiuma Vini Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij LaPiuma Vini uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
9.    Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft LaPiuma Vini het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. LaPiuma Vini is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJNEN
1.    Indien LaPiuma Vini een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper LaPiuma Vini derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LaPiuma Vini dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
2.    Indien en voor zover naar het oordeel van LaPiuma Vini een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft LaPiuma Vini het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.    Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LaPiuma Vini aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan LaPiuma Vini worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LaPiuma Vini zijn verstrekt, heeft LaPiuma Vini het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
4.    Indien de Koper uitgestelde levering van de gekochte Producten wenst, dan zal LaPiuma Vini de Producten in opslag nemen. De eerste 120 dagen brengt LaPiuma Vini hiervoor geen kosten aan de Koper in rekening. Na 120 dagen brengt LaPiuma Vini een bedrag van € 2 (excl. BTW) per fles per maand aan de Koper in rekening. LaPiuma Vini is gerechtigd afgifte van deze Producten te weigeren totdat de Koper het verschuldigde bedrag ter zake de opslag van de Producten heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de gekochte en in opslag genomen zaken gaat op de Koper over op het moment van betaling door de Koper aan LaPiuma Vini van de koopprijs (levering constituto possessorio).

ARTIKEL 8. ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT
1.    Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
2.    Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
3.    De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door LaPiuma Vini binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@lapiumavini.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het contactformulier dat door LaPiuma Vini op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
4.    Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal LaPiuma Vini het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
5.    De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument het Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden. Nadat de Consument het Product heeft geopend ter consumptie, kan de Consument geen beroep meer doen op herroeping.
6.    De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan LaPiuma Vini. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van LaPiuma Vini. LaPiuma Vini zet geen eigen transport in voor het retourneren van Producten.
7.    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop LaPiuma Vini geen invloed heeft, zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

ARTIKEL 9. ONDERZOEK, KLACHTEN EN KWALITEITSGARANTIE
1.    De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering per e-mail of telefonisch bij LaPiuma Vini te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van LaPiuma Vini te houden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
2.    Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs.
3.    Indien een Product een defect bevat, zoals “kurk”, dient de Koper de betreffende fles(sen) zo snel mogelijk na constatering gekoeld en afgesloten te bewaren. De Koper dient de fles vervolgens binnen 3 dagen aan LaPiuma Vini retour te zenden ter beoordeling. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Koper. Indien het defect door LaPiuma Vini wordt bevestigd, zal LaPiuma Vini het Product, dat wil zeggen: de betreffende fles(sen) waarbij “kurk” is geconstateerd, kosteloos vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende Product niet meer leverbaar is of de waarde daarvan in de tussentijd dermate is gestegen dat in redelijkheid niet van LaPiuma Vini kan worden verlangd dat LaPiuma Vini de fles vervangt, zal LaPiuma Vini het aankoopbedrag aan de Koper terugbetalen. LaPiuma Vini verleent geen kwaliteitsgarantie op rode wijn ouder dan 10 jaar en witte wijn ouder dan 5 jaar.
4.    Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan LaPiuma Vini worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
5.    Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal LaPiuma Vini ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal LaPiuma Vini tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
6.    Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van LaPiuma Vini heeft plaatsgehad.

ARTIKEL 10. FACTURATIE EN BETALING
1.    LaPiuma Vini is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van LaPiuma Vini aangeboden betaalwijze, zoals iDeal en creditcard.
2.    Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door LaPiuma Vini aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. LaPiuma Vini is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.
3.    Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4.    De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke LaPiuma Vini maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door LaPiuma Vini gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5.    Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is LaPiuma Vini bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien LaPiuma Vini het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
6.    In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van LaPiuma Vini en de verplichtingen van de Koper jegens LaPiuma Vini onmiddellijk opeisbaar.
7.    Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op LaPiuma Vini heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.    Alle door LaPiuma Vini geleverde Producten blijven eigendom van LaPiuma Vini tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LaPiuma Vini uit hoofde van enige met LaPiuma Vini gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
2.    Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van LaPiuma Vini te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3.    Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van LaPiuma Vini. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper LaPiuma Vini hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
4.    Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van LaPiuma Vini bevinden, behoudt LaPiuma Vini zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die LaPiuma Vini uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
5.    De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van LaPiuma Vini te (doen) houden.
6.    De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan LaPiuma Vini op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra LaPiuma Vini zulks wenst, door de Koper aan LaPiuma Vini stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van LaPiuma Vini tegen de Koper.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
1.    Indien LaPiuma Vini aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b.    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LaPiuma Vini aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan LaPiuma Vini kunnen worden toegerekend.
2.    LaPiuma Vini is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
LaPiuma Vini is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van LaPiuma Vini.

ARTIKEL 13. VERJARINGSTERMIJN
In alle gevallen is de termijn waarbinnen LaPiuma Vini tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet.

ARTIKEL 14. OVERMACHT
1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LaPiuma Vini geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LaPiuma Vini niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LaPiuma Vini of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
3.    LaPiuma Vini heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LaPiuma Vini zijn verbintenis had moeten nakomen.
4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
5.    Voor zoveel LaPiuma Vini ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LaPiuma Vini gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1.    Op alle door LaPiuma Vini gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen die tussen LaPiuma Vini en een Koper mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar LaPiuma Vini haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

ARTIKEL 16. WIJZIGING EN UITLEG VAN DE VOORWAARDEN
1.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde of gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.